Imprint

Odpowiedzialny jako autor i wydawca

Dresden Marketing GmbH
Dyrektor zarządzający: Corinne Miseer
Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Annekatrin Klepsch
Numer rejestru handlowego: HRB 27229
Sąd lokalny w Dreźnie
Numer identyfikacyjny VAT DE262988260

Adres pocztowy:
Messering 7
01067 Drezno
Germany

Numer telefonu: +49 351 50173-0
Numer faksu: +49 351 50173-111
Adres internetowy: www.marketing.dresden.de
E-mail: info@marketing.dresden.de

Koncepcja, projektowanie i programowanie
neusta destination.one GmbH
Münchener Straße 1
D-86899 Landsberg am Lech

www.destination.one

Zastrzeżenie

1. treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony autora.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do zaprzestania publikacji tymczasowo lub na stałe.

2 Odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych ("hiperłącza"), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności wchodzi w życie tylko w przypadku, gdy autor jest świadomy treści i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić korzystanie z nich w przypadku nielegalnych treści.

Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których prowadzą linki, nie były widoczne żadne nielegalne treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. W związku z tym autor wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej autora, a także wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, do których zawartości możliwy jest zewnętrzny dostęp do zapisu. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, spoczywa wyłącznie na dostawcy strony, do której następuje odniesienie, a nie na osobie, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3 Prawo autorskie i prawo dotyczące oznakowania

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak wykresy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

4. ochrona danych

Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, imię i nazwisko, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - dozwolone również bez podawania takich danych lub poprzez podanie danych zanonimizowanych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail opublikowane w nocie prawnej lub porównywalnych informacji przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niedozwolone. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

5 Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Rozwiązywanie sporów online

W odniesieniu do ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich Dresden Marketing GmbH zwraca uwagę, że nie uczestniczy w dobrowolnej procedurze rozstrzygania sporów.

Informacje na temat internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO

Centrum arbitrażowe UE

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), do której można uzyskać dostęp pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.