Imprint

Odpovědnost autora a vydavatele

Dresden Marketing GmbH
Jednatelka: Corinne Miseerová
Předsedkyně dozorčí rady: M: Annekatrin Klepsch
Číslo obchodního rejstříku: HRB 27229
Místní soud Drážďany
DIČ: DE262988260

Poštovní adresa:
Messering 7
01067 Drážďany

Telefonní číslo: +49 351 50173-0
Číslo faxu: +49 351 50173-111
Internetová adresa: www.marketing.dresden.de
E-mail: info@marketing.dresden.de

Koncepce, design a programování
neusta destination.one GmbH
Münchener Straße 1
D-86899 Landsberg am Lech

www.destination.one

Zřeknutí se odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud není prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost na straně autora.

Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.

2 Odkazy a propojení

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("hypertextové odkazy"), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost ručení nastala pouze v případě, že by autor o obsahu věděl a bylo by pro něj technicky možné a rozumné zabránit použití v případě nezákonného obsahu.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný protiprávní obsah. Autor nemá žádný vliv na současnou a budoucí podobu, obsah ani autorství odkazovaných stránek. Autor se proto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, který byl změněn po vytvoření odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference nastavené v rámci vlastních webových stránek autora i na cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, poštovních konferencích a všech dalších formách databází zřízených autorem, k jejichž obsahu je možný externí přístup pro zápis. Odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací nese výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli osoba, která na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

3 Autorské právo a právo na označování

Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence.

Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran!

Autorská práva ke zveřejněným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou schémata, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora dovoleno.

4. Ochrana údajů

Pokud je dána možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jméno, adresy), probíhá zadání těchto údajů dobrovolně. Využívání a placení všech nabízených služeb je - pokud je to technicky možné a přiměřené - povoleno i bez uvedení těchto údajů nebo uvedením anonymizovaných údajů či pseudonymu. Použití kontaktních údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy zveřejněné v právním oznámení nebo srovnatelné informace, třetími stranami za účelem zasílání informací, které nebyly výslovně vyžádány, není povoleno. V případě porušení tohoto zákazu si výslovně vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. nevyžádané pošty.

5 Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé pojmy tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, zůstává obsah nebo platnost ostatních částí touto skutečností nedotčena.

Řešení sporů online

S ohledem na zákon o řešení spotřebitelských sporů společnost Dresden Marketing GmbH upozorňuje, že se neúčastní dobrovolného postupu řešení sporů.

Informace o online řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 ODR-VO.

Rozhodčí centrum EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), která je přístupná na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.